Polityka prywatności JB Property Group Sp. z o.o.

Polityka Prywatności
Celem niniejszej Polityki jest przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Administratora, będących osobami fizycznymi, w tym również prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osób ich reprezentujących, wskazanych do kontaktu, innych osób trzecich, których dane zostaną pozyskane przez Administratora, a w szczególności w związku z chęcią nawiązania współpracy lub wykonaniem umów łączących Administratora z Kontrahentami.
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JB Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231), przy ul. Bociana 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000527392.
Dane kontaktowe Administratora:
JB Property Group Sp. z o.o.
ul. Bociana 6,
31-231 Kraków
Tel: 12 61 64 106
e-mail:sekretariat@jbproperty.pl
Administrator powołał Specjalistę ds. Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i praw przysługujących Panu/Pani na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: inspektor@jbproperty.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
JB Property Group Sp. z o.o. jest wiodącą spółką grupy kapitałowej, która tworzy sprawną organizację biznesową o szerokim spektrum działalności. Głównym zadaniem spółki jest szeroko pojęte wsparcie rozwoju, a także koordynacja polityki inwestycyjnej pozostałych podmiotów grupy kapitałowej, w tym przygotowywanie nowych przedsięwzięć, które są następnie realizowane przez nasze spółki celowe. W zakres działań JB Property Group Sp. z o.o. wpisuje się tworzenie modeli i koncepcji biznesowych, studiów wykonalności, a także pozyskiwanie nieruchomości oraz partnerów biznesowych.
Przetwarzając Pana/Pani dane osobowe w celach wyżej opisanych, dotyczących prowadzonej działalności Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności, ww.:
a) dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy i w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO,
b) dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
c) dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy, marketingu bezpośredniego, bądź ustalenia, dochodzenia, czy obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;
d) dla celów prowadzenia komunikacji, marketingu za pomocą narzędzi teleinformatycznych (e-mail, telefon, strona www) w związku z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
III. Okres przechowywania danych
1. Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w czasie dążenia do zawarcia umowy lub niezbędnym do zrealizowania umowy, czy rozpatrzenia Pana/Pani wniosku, sprawy oraz będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele obligatoryjne min.: związane z archiwizacją, z tytułu wymogów ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, a także przez czas określony dla ustalenia, obrony, czy rozstrzygania ewentualnych, wzajemnych roszczeń.
2. Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie odrębnej zgody w celach np.: marketingowych, komunikowania się za pomocą narzędzi teleinformatycznych do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie (wycofanie zgody nastąpić może na adres: sekretariat@jbproperty.pl lub inspektor@jbproperty.pl).
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia i realizacji umów z Administratorem. W sytuacji podania danych na podstawie zgody np.: w celach marketingu, komunikowania się – za pomocą narzędzi elektronicznych – zgoda może być w każdym momencie wycofana (wycofanie zgody nastąpić może na adres: sekretariat@jbproperty.pl lub inspektor@jbproperty.pl). W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ww. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w tym zakresie.
V. Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie:
• Podmiotom współpracującym, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach uzasadnionych);
d) prawo do przenoszenia danych (w przypadkach uzasadnionych);
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na mocy art. 6 ust 1 lit a) – (zgoda) lub art. 6 ust 1 lit f) – (prawnie uzasadniony interes Administratora);
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO (PUODO).
W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust 1 lit a) RODO może Pan/Pani dodatkowo skorzystać z:
g) prawa do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nastąpić może na adres: sekretariat@jbproperty.pl lub inspektor@jbproperty.pl).
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podlega Pan/Pani decyzjom zautomatyzowanym (bez udziału człowieka). Pana/Pani dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), ale w przypadku kontaktowania się przez Pana/Panią z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, innych środków komunikacji – dla których serwery znajdują się w krajach trzecich – istnieje ryzyko przetwarzania danych osobowych bez zachowania wymogów o poziomie bezpieczeństwa wg RODO. Niniejszym Administrator proponuje każdorazowe zweryfikowanie przez Pana/Panią procedur i polityki prywatności usługodawców zewnętrznych, a wybranych przez Pana/Panią – pośredniczących w komunikacji.
IX. Minimalizacja zakresu danych osobowych:
Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki i działania, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza, jest bezpieczny i adekwatny do celów realizowanych, a wskazanych w niniejszej Polityce.
Niniejsza Polityka może podlegać zmianom i aktualizacji, aby uwzględniać na bieżąco praktyki związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz modyfikacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa.